Inspiratiegids
Inspiratiegids

WABO, nieuwe vergunningsprocedure

WABO, nieuwe vergunningsprocedure

19 september 2012 Blog, Twee onder een kap 0

Vergunning ‘’de WABO’’

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

WABO

 • Ingegaan op 10 oktober 2010;
 • Is de opvolger van de o.a. de bouwvergunning;
 • Omgevingsvergunning;
 • Geeft aan welke activiteiten vergunningsplichtig zijn;
 • geeft de te volgen procedure aan;
 • geeft de wijze van handhaving aan.

Vergunningsprocedure

Waarom WABO?

Voor enkele activiteiten waren er veel verschillende vergunningen nodig zoals o.a:

 • Kapvergunning;
 • Sloopvergunning;
 • Uitritvergunning;
 • Bouwvergunning;
 • Monumentenvergunning;
 • Gebruiksbesluit;
 • Bestemmingsplanwijziging;
 • Enz.
 • Hierbij zijn diverse overheidsinstanties betrokken;
 • Iedere regeling heeft eigen procedure, termijnen en bezwaarmogelijkheden;
 • Geen tot weinig onderlinge coördinatie;
 • Kans op tegenstrijdige voorschriften;
 • Meerdere bestuursniveaus zijn belast met toezicht en handhaving.

Bedoeling van de WABO

Met de omgevingsvergunning komt er:

 • één instrument;
 • één bevoegd gezag;
 • één indieningstraject;
 • één procedure.

In een later stadium komt er een integratie van de inhoudelijke regels.

Procedures WABO

De WABO kent twee procedurele varianten:

 1. de reguliere procedure
 2. de uitgebreide procedure

1. Reguliere procedure:

 • Beslistermijn van 8 weken;
 • Eenmalig met 6 weken verlengen;
 • Bijvoorbeeld:
  • Kappen van bomen;
  • Reguliere sloopwerkzaamheden;
  • Bouwplan binnen bestemmingsplan.

2. Uitgebreide procedure:

 • Niet fatale beslistermijn van 26 weken;
 • Eenmalig met 6 weken verlengen;
 • Bijvoorbeeld:
  • Strijdigheid met hem bestemmingsplan;
  • Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument;
  • Brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit).

Aanvraag omgevingsvergunning

 • Aanvraag kan elektronisch geschieden (www.omgevingsloket.nl);
 • In toekomst aanvraag voor bedrijfsmatige vergunningen uitsluitend via de elektronische weg;
 • Aanvraag in te dienen bij de betreffende gemeente;
 • Ook indien gemeente niet bevoegd is. Gemeente stuurt aanvraag door naar betreffende instantie (loketfunctie).

Boekenstapel

Behandeling aanvraag

Betekent de WABO dat er nu altijd één aanvraag en één vergunning moet komen voor een project? Dat was wel de bedoeling van de wetgever, maar:

 • dit is niet altijd wat de bouwpraktijk wenst;
 • dit is niet altijd mogelijk.

Mogelijkheid voor deelvergunningen:

 • slopen, kappen, bouwrijp maken, bouwen, ingebruikname.

‘’Besluit omgevingsrecht’’ (BOR)
De BOR regelt de volgende punten:

 • Aanwijzing vergunningsplichtig en vergunningvrije activiteiten (inclusief een regeling voor het vergunningvrij bouwen);
 • Voorschriften die aan de vergunning kunnen/moeten worden verbonden;
 • Kwaliteitseisen handhaving.

Bevoegdheden zijn vastgelegd in de BOR.

 • In principe zijn burgemeester en wethouders bevoegd;
 • Echter, wanneer een deel van de aanvraag toestemming vereist vanuit provincie of rijk, dan is dit hogere bestuursorgaan bevoegd.

‘’Ministeriële regeling omgevingsrecht’’ (MOR)
In de Mor worden met name de (uniforme) indieningsvereisten uitgewerkt. Deze eisen vormen de basis, voor het (digitale) aanvraagformulier dat zal worden opgenomen. In de MOR wordt weergeven hoe bestanden/ aanvraaggegevens, digitaal ingediend moeten worden bij een aanvraag procedure (WABO).

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres word niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Geef een reactie